TISKNOUT HOME > ZÁVĚR STUDIE
Závěr studie posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz

 • Novostavba (NS) nebude z prostoru sídla viditelná a pouze obtížně viditelná z vyšších poloh protějších lesnatých svahů
 • Nezasahuje do významných a jedinečných hodnot krajinného rázu.
 • Nezasáhne do krajinných panoramat, ani do harmonického měřítka krajiny a harmonických (prostorových) vztahů.
 • Naopak vynikne architektonická hodnota objektu, založená na využití přírodních podmínek a na vizuálním zapojení objektu do krajiny.
 • Navrhovaná stavba je proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

 

[ více ]

 

Novostavba (NS) nebude z prostoru sídla viditelná a zřejmě pouze obtížně viditelná z vyšších poloh protějších lesnatých svahů (nad levým břehem Modravského potoka) nepřístupných turistickou cestou. NS bude viditelná z bezprostřední blízkosti z turistické cesty na Filipovu Huť (zelená). V rámci lokality NS a jejího bezprostředního okolí však nejsou přítomny hodnoty jedinečného významu. NS proto nezasahuje do významných a jedinečných hodnot KR.

 

NS nezasáhne do krajinných panoramat, která spoluvytvářejí významné estetické hodnoty krajinné scény, jakožto dílčí a málo viditelná stavba nebude zasahovat ani do harmonického měřítka krajiny ani do harmonických (prostorových) vztahů.

 

Viditelnost v blízkých pohledech přinese problém překvapivosti netradiční architektury a její odlišnosti od typů objektů běžných v prostředí Šumavy nebo alespoň Šumavských plání. Na druhou stranu však vynikne architektonická hodnota objektu, založená na využití přírodních podmínek a na vizuálním zapojení objektu do krajiny. Vynikne též skutečnost, že tento málo viditelný objekt nahradí objemnou stavbu PS, která zde měla být realizována.

 

To podtrhne význam výjimečnosti této stavby. Její poloha v blízkosti jiné výjimečné stavby – Klostermannovy chaty – je svým způsobem výhodná, neboť s tímto objektem kontrastuje a doplňuje ho. Význam výjimečné stavby v krajině ukazuje právě Klostermannova chata, která přes nesporné architektonické kvality představuje velmi volný výklad užití tradičních architektonických prvků a forem a představuje spíše autorovu architektonickou kreaci, využívající dominantní polohy zvýrazněné vysokou kamennou terasou (v podstatě jedno podlaží navíc) a dominující vysokou stanovou střechou, než objekt tradiční architektury. Přesto (nebo právě proto) je dnes Klostermannova chata povazována za nezbytnou a vhodnou součást scenerie Modravy.

 

Je možno shrnout, že navrhovaná stavba:

 

 • nepředstavuje zásah do znaků přírodní charakteristiky ani nezasahuje do přírodních hodnot, neboť se jedná ve vlastní lokalitě o existující staveniště, které leží sice v rámci lesních porostů, ale mimo kontakt s nejcennějšími polohami I. zóny i mimo údolí potoků.
 • představuje středně silný zásah do znaků kulturní a historické charakteristiky, neboť není v souladu (nekoresponduje) s tradičními formami a převládajícím architektonickým výrazem existující zástavby sídla
 • nepředstavuje zásah do kulturních dominant, neboť za kulturní dominantu je možno považovat pouze Klostermannovu chatu, které NS nekonkuruje, naopak nechává vyznít její dominantní účinek
 • nepředstavuje zásah do výrazných estetických hodnot prostoru Modravy, neboť nemá vliv na jednotlivé rysy krajiny, spoluvytvářející předpoklady vzniku estetických hodnot krajiny
 • nepředstavuje zásah do harmonického měřítka krajiny vznikajícího především hlavními rysy prostorového uspořádání a souladem existující zástavby a krajinného rámce
 • nepředstavuje zásah do harmonických vztahů v krajině vznikajících především konfigurací prvků krajinné scény a jejich diverzitou

 

 

Tabulka vlivu navrhované stavby

 

Rysy a hodnoty KR dle § 12 Vliv NS
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky Žádný
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky Středně silný
Vliv na VKP Žádný
Vliv na ZCHÚ Žádný
Vliv na kulturní dominanty Žádný
Vliv na estetické hodnoty Žádný
Vliv na harmonické měřítko krajiny Žádný
Vliv na harmonické vztahy v krajině Žádný

 

 

Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že navrhovaná stavba nepředstavuje rušivý zásah do většiny identifikovaných významných znaků a hodnot krajinného rázu. Zejména je příznivé, že nezasahuje do prostorových vztahů místa krajinného rázu (prostor Modravy), nevytváří novou dominantu nebo akcent krajinné scény, neprojevuje se v harmonickém vztahu zástavby a krajinného rámce, kterýžto vztah je spolu s přírodními hodnotami okolí a diverzitou prvků krajinné scény hlavním rysem rázu a identity krajiny v prostoru soutoku Roklanského, Modravského a Filipohuťského potoka.

Nesoulad architektonického výrazu objektu s tradičními formami šumavské architektury (zejména tvary střech) je kompenzován snahou o maximální zapojení objektu do přírodního prostředí (přetažení louky na stropy a absence běžně chápané formy střechy).Dokumentace ukazuje, že architektonický koncept usiluje o co nejužší vztah mezi budovou a přírodou, zjevná je snaha o minimalizaci vizuálního zásahu, což vše dohromady může přinést pozitivní význam nové (přitom nenápadné) kulturní hodnoty.

 

Navrhovaná stavba je proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

 

 

Zpracoval:

V Praze dne 9.3. 2004

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.

autorizovaný architekt ČKA, člen IFLA